OREN ACTORS MANAGEMENT

WALES' LONGEST RUNNING ACTOR'S AGENCY

SEEKING REPRESENTATION?

 

We are still accepting applications, though due to the Covid 19 Pandemic we would prefer to wait until we can meet new clients in person. With this in mind, applications may take longer to process than before.  Please note that, although we are welcoming applications from all actors, we are particularly interested in the following at this time: Men 50+ and B.A.M.E actors/actresses of all ages. 

 

Oren Actors Management is an actors' co-operative. We are an agency run collectively by the actors who make up our membership. Generally, unless we are involved in commission-paying work, we contribute time each week to running the office and the work that entails. Feel free to give the office a call if you want more information, or ask one of our members if you meet us. 

If you think that co-operative management is right for you, then we encourage you to get in touch. We seek primarily - though not exclusively - actors who have trained at drama school. We need to get a clear sense of your abilities, so we recommend you contact us when you have a performance we can watch. This could be a professional theatre production, or even a strong showreel. We need to see a professional head shot and your CV. A covering letter that indicates why you're interested in joining our co-op may strengthen your application.

 

Oren encourages all applicants to be a member of Equity. You must be a member of Spotlight before applying.

We make decisions by consensus, so bear with us if our response takes time! We discuss all new applicants at our monthly meetings and should you be successful at that stage you will be invited along to the next meeting. 

We accept applications by email (but please link to large files like videos).

EDRYCH AM GYNRYCHIOLAETH?

Mae ein llyfrau ar agor a rydym yn hapus i dderbyn ceisiadau newydd! Er ein bod yn croesawu ceisiadau gan bob actor, mae gennym diddordeb penodol mewn dynion 50+ ac actorion o gefndiroedd B.A.M.E.                      ​

Mae Asiantaeth Actorion Oren yn asiantaeth gyd-weithredol. Rhedir yr asiantaeth gan yr actorion sydd yn aelodau ohoni. Rydyn ni'n rhoi amser bob wythnos tuag at redeg y swyddfa a'r gwaith y mae hynny yn ei olygu, oni bai ein bod yn cymryd rhan mewn gwaith sydd yn talu comisiwn. Mae croeso i chi alw'r swyddfa os hoffech wybodaeth bellach, neu gallech ofyn i un o'n haelodau os ydych yn ein cwrdd.

 

Os ydych yn teimlo bod rheolaeth gyd-weithredol yn rhywbeth basai'n eich siwtio chi, rydym yn eich annog i gysylltu â ni. Rydyn ni'n edrych am actorion sydd wedi'u hyfforddi mewn ysgol ddrama, er nid yw hynny yn orfodol. Bydd angen i ni gael syniad clir o'ch gallu, felly rydym yn eich argymell i gysylltu â ni pan fod gennych berfformiad y gallwn ddod i'w weld. Gall hyn fod yn gynhyrchiad profesiynol yn y theatr, neu hyd yn oed showreel gryf. Bydd angen i ni weld llun pen, CV a llythyr sydd yn amlinellu pam rydych am ymuno â'n hasiantaeth gyd-weithredol.

 

Mae Oren yn awgrymu y dylai ymgeiswyr fod yn aelodau o Equity. Cyn ymgeisio, rhaid bod yn aelod o Spotlight.

 

Mae pob penderfyniad yn cael ei wneud ar sail consensws, felly dyfal barhewch os nad ydych yn derbyn  ymateb yn syth. Rydym yn trafod pob ymgeisydd yn ystod ein cyfarfodydd misol. Os ydych yn llwyddiannus yn ystod y cam yma, byddwch chi'n cael eich gwahodd i fynychu cyfweliad.

 

Rydyn ni'n hapus i dderbyn ceisiadau trwy e-bost (gofynnwn am linc i ffeiliau mawr fel fideos).